Skip to content

Sgwar y Gyfarchfa a Neuadd Ercwlff

Bwyta:

Mae dau ddewis o lefydd bwyta yma. Bwyty Hunanddarpar Neuadd y Pentref a Pharlwr Hufen Iâ Cadwaladers.

Mae Neuadd y Dref yn gweini prydau cartref ffres bob dydd, yn ogystal â brechdanau, salad a chacennau. Maent hefyd yn gweini cinio rhost ar y Sul. Mae bwyty hunanddarpar Neuadd y Dref yn rhan o'r un adeilad â Neuadd Ercwlff, lle byddwn yn cynnal priodasau, partïon Nadolig a llu o ddigwyddiadau eraill.

Mae Parlwr Hufen Iâ Cadwaladers yn enwog am ei hufen iâ ffres, lleol, ac maent hefyd yn gweini paninis a brechdanau.

Aros:

Mae digon o ddewis o lety yn yr ardal hon, yn ystafelloedd gwesty ac yn fythynnod hunanarlwy. Yn y Gwesty, mae Y Drindod Uchaf ac Isaf yn swîtiau teulu, gyda llofft ddwbl sy'n arwain i lofft sengl, yn ogystal â lolfa sydd â ffenestri yn edrych dros y Sgwâr Canol.

Drws nesaf, dewch o hyd i Neifion 1 a Swît Neifion, uwchben siop lyfrau'r Ddraig Aur. Mae Neifion 1 yn Ystafell Bentref Safonol, tra bod gan Swît Neifion ystafell eistedd ar wahân. Mae mynediad i'r ddau le drwy risiau allanol o'r Sgwâr Canol.

Yr ystafell westy arall yma yw Swît y Bwâu, a gafodd ei newid o fod yn floc o swyddfeydd yn 2011, i fod yn swît teulu penigamp rwan. Mae ganddi ystafell ddwbl 'en suite', ystafell â dau wely, ystafell eistedd ac ystafell gawod.

Mae'r lletyau eraill yn yr ardal yma yn hunanarlwy, sef Yr Angel a'r Bwâu Uchaf. Yr Angel oedd yr adeilad cyntaf i Clough ei adeiladu ym Mhortmeirion wedi iddo brynu'r stâd yn 1926, ac mae wedi ei leoli gyferbyn â Neuadd Ercwlff. Mae gan y bwthyn ystafell ddwbl, dwy ystafell gyda dau wely, cegin, ystafell eistedd a dwy ystafell ymolchi.

Mae'r Bwâu Uchaf wedi ei leoli uwchben Cadwaladers a Swît y Bwâu, ar y llawr uchaf.  Mae ganddo ystafell ddwbl, ystafell sengl, ystafell eistedd, ystafell fwyta a chegin.

Pethau i'w gwneud:

Yn yr ardal yma cewch wylio sioe glyweledol wedi ei chyflwyno gan Clough Williams-Ellis. Os am geisio deall Clough a'r syniadau y tu ôl i Bortmeirion, yna peidiwch â methu hon. Bydd yn trafod ei syniadau cynnar, a sut a pham y daeth i adeiladu Portmeirion.

Y tu allan i gaban y sioe glyweledol cewch ddal y Trên Gwyllt, ac mi eith â chi ar siwrne fyr o amgylch rhan fach o'r Gwyllt, heibio i'r Llyn Tsieiniaidd. Mae rhai o'r llwybrau braidd yn serth, felly mae'r trên yn ffordd wych o ddarganfod y Gwyllt, heb orfod defnyddio dim o'ch egni.

Siopa:

O dan floc y Drindod a'r Neifion mae dwy siop - Pot Jam a siop y Ddraig Aur. Modurdai i'r llety oedd y rhain yn wreiddiol cyn eu newid yn siopau.

Mae Pot Jam yn gwerthu gwledd o gynnyrch lleol. Lle i brynu eich torth ffres, neu jam. Maen nhw hefyd yn gwerthu dewis o winoedd a gwirodydd, yn ogystal â mannau eraill.

Siop y Ddraig Aur, ar y llaw arall, ydy siop lyfrau'r Pentref. Mae'n gwerthu llyfrau wedi eu seilio ar Bortmeirion yn ogystal â llyfrau cyffredinol.

Llwybrau:

Mae'r llwybr i fyny at y Llyn Tsieiniaidd yn cychwyn o du blaen y Sioe Glyweledol, ac yn arwain heibio'r safle lle oedd yr hen Gastell. Nodwch fod y llwybr yma yn dechrau yn eithaf serth, ond wedi cyrraedd y llyn Tsieiniaidd, mae yn eithaf gwastad yno.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion