Skip to content

Gwesty a'r Cei

Bwyta:

Mae Gwesty Portmeirion yn cynnig amrywiaeth o opsiynau bwyta, o ginio nos ffurfiol yn y bwyty, i ginio ganol dydd tu allan ar y Teras; gall gynnig profiad at ddant pawb. Mae'r Gwesty wedi cael ei wobrwyo â dwy Rosglwm yr AA am y bwyd.

Bydd bwydlen y Teras a'r Lolfa yn cael eu cynnig o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn, o 12.00yp hyd at 2.00yp. Fodd bynnag, ni ellir cynnig hyn pan fydd priodas yn cael ei chynnal yn y Gwesty.

Cynigia'r Gwesty ginio ffurfiol ar y Sul, pan fydd ein cogyddion yn darparu bwyd yn defnyddio cynnyrch lleol o'r safon uchaf i greu bwydlen ginio dydd Sul traddodiadol hynod flasus. Byddai archebu cinio'r Sul yn ddoeth er mwyn osgoi cael eich siomi.

Cynigia hefyd fwydlen Table d'hôte ac À la Carte yn feunyddiol i ginio nos. Fe fydd y bwyty bryd hyn ar agor o 6.30yh hyd at 9.00yh. Fe'ch cynghorir i archebu bwrdd er mwyn osgoi cael eich siomi.

Aros:

Os ydych am aros ym Mhortmeirion, peidiwch edrych dim pellach na'r llety sydd ar gael yn y Gwesty ac ardal ochr y Cei. Yng Ngwesty Portmeirion mae yna 14 o lofftydd moethus gyda golygfa dros yr Aber. Yn y Gwesty mae prif swît Portmeirion, sef Swît y Paun. Hon oedd y llofft gyntaf i Clough Williams-Ellis ei throi yn 'en-suite' yn y Gwesty, yn barod i dderbyn Tywysog Cymru ar y pryd.

Gallech hefyd ddewis aros yn un o'r ystafelloedd ym mloc yr Angor a'r Ffynnon.  Mae ystafelloedd yr Angor a'r Ffynnon i gyd yn foethus iawn gydag ardal lolfa ar wahân, gyda golygfeydd gwych i lawr at y pwll nofio, ac ar draws yr aber at Fynyddoedd Ardudwy yr ochor draw. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, penderfynodd Noel Coward ddianc o Lundain i gael ychydig o lonydd, a theimlai fod angen comedi newydd ar bobl i wneud iddyn nhw chwerthin. Felly, daeth i aros yn Ffynnon Uchaf. Tra fu yno, gweithiodd yn ddiflino ar ei ddrama, ac aeth yn ei ôl i Lundain wedi ysgrifennu'r ddrama gomedi, 'Blithe Spirit'.

Os am aros mewn bwthyn hunanarlwyo, gallwch aros ym mwthyn Cesig Gwynion sydd yr ochor draw i'r Gwesty. Mae'r adeilad yma'n un o'r rhai gwreiddiol oedd yn stâd Aber Iâ pan brynodd Clough hi yn 1925. Oddi mewn fe gewch lofft ddwbwl a llofft dau wely ar y llawr cynta'.  Yn yr ystafell fyw, ceir tri gwely bync.                                                                                                                                                              

Yng Nghesig Gwynion yr arhosodd yr actor Patrick McGoohan yn y 1960au pan ffilmiodd y gyfres deledu, Y Carcharor.

Pethau i'w Gwneud:

Ni ddylech adael Portmeirion heb fynd i lawr at gwch yr Amis Reunis.  Fe gafodd y cwch gwreiddiol ei angori ar ochor y cei, ac am beth amser fe fu'n llety hefyd.  Fodd bynnag, fe gafodd ei ddinistrio mewn storm ac fe'i llongddrylliwyd. Fe geisiodd Clough ei hachub o'r aber, ond heb lwyddiant, ac yn y pen draw, darnau ohoni yn unig a achubwyd. Yn y bwyty gwreiddiol, defnyddiwyd mastiau'r Amis Reunis fel polion i'r gwesty. Penderfynodd wedyn y byddai'n adeiladu cwch allan o gerrig ar ochor y cei, sydd yn lle perffaith i deulu chwarae môrladron.

Rhwng llety'r Angor a'r Ffynnon a wal derfyn y cei, fe welwch y pwll nofio. Fe fydd hwn ar agor o fis Mai hyd at wythnos gyntaf mis Medi. Dim ond trigolion y Gwesty a chwsmeriaid Sba Portmeirion gaiff ei ddefnyddio.

Teithiau Cerdded:

Wrth gerdded heibio Cesig Gwynion, yr ydych ar fin cychwyn ar hyd llwybr yr arfordir. Mi aiff hwn â chi i'r Gwyllt, heibio'r goleudy, y boncyffion dymuno ac i Ardd yr Ysbrydion. Fe fydd nifer o lwybrau eraill yn ymuno â hwn i fynd a chi ymhellach i'r Gwyllt. Mae yna amryw o gildraethau tywodlyd yn ymestyn o benrhyn Porthmeirion cyn i chi ddod at y prif draeth - Traeth y Tywod Gwyn. Dalier sylw: fe all y llanw yn yr aber ddod i mewn yn gyflym iawn, ac mewn ambell i le pan fo'r llanw allan, fe geir sugndraeth.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion