Skip to content

Batri

Bwyta: 

Mae Caffi'r Sgwâr wedi ei leoli yn sgwâr y Batri - siop goffi sydd hefyd yn gwerthu prydau ysgafn. Mae Caffi'r Sgwâr ar agor o'r 1af o Ebrill hyd at y 31ain o Hydref, a bydd ar agor hyd at 7yh yn ystod gwyliau'r haf. Mae llefydd i eistedd a bwyta ar gael yn y sgwâr ei hun, felly cewch fwynhau cappuccino y tu allan i fwthyn Rhif 6.

Aros:

Mae sgwâr y Batri wedi ei amgylchynu gan nifer o lefydd aros. Mae'r lletyau hunanarlwy yn cynnwys y Tollty, Bwthyn Batri, Tŷ'r Llywodraeth yn ogystal â'r Dolffin.

Y Tollty oedd man mynediad gwreiddiol y Pentref, cyn cael ei symud o'r tollborth yn hwyrach yn natblygiad y pentref. Mae'r Tollty â digon o le i 6 o bobl gysgu.

Mae nifer o stafelloedd gwesty Portmeirion yn yr ardal yma hefyd. Mae'r rhain yn cynnwys Peilot Uchaf ac Isaf (y ddau yn Swît Pentref Dwbl), gyda golygfeydd panoramig o'r Afon Dwyryd, ac yn edrych i lawr am y Gwesty. Hefyd yn yr ardal yma mae Llety'r Prior (Ystafell Deulu Pentref, gydag ystafell ddwbl/dau wely ac hefyd ystafell sengl), a Swît y Dolffin, a gafodd ei hadnewyddu yn ystod gaeaf 2011. Mae gan Swît y Dolffin falconi sy'n edrych dros yr Afon Dwyryd a'r cei, ond cadwch lygad am Shakespeare yn eich gwylio.

Ystafell westy arall yma yw'r Tŷ Gwylio. Tŷ Gwylio oedd un o fythynnod cynharaf Clough, a gafodd ei adeiladu yn 1927. Hwn ydy un o fythynnod mwyaf poblogaidd Portmeirion; gan fod iddo ddrysau gwydr, gallwch edrych ar yr olygfa dros yr Afon Dwyryd tra'n eistedd yn y gwely.

Pethau i'w gwneud:

Mae sba'r Fôr-forwyn wedi ei leoli yn sgwâr y Batri. Cafodd ei agor yn 2011, ac mae'r sba yn cynnig dewis helaeth o driniaethau, a sesiynau creu persawr ungiol i chi. Os ydych yn chwilio am ddiwrnod llawn moethusrwydd yna mae'r diwrnod sba, sy'n cynnwys cinio yng Nghastell Deudraeth, yr union beth i chi.

Dros y ffordd o sgwâr y Batri, mae ein Bwdha. Cafwyd hyd i'r Bwdha mewn cae yn Llanfrothen, yn dilyn ffilmio'r 'Inn of the Sixth Happiness', gydag Ingrid Berman. Roedd gan Clough syniad o roi teml yn y Gwyllt i'r Bwdha, ond roedd wedi dweud erioed nad oedd Portmeirion i fod yn lle i ddod i addoli, dim hyd yn oed i addoli y bensaerniaeth, felly penderfynwyd lleoli'r Bwdha wrth sgwâr y Batri.

Siopa: 

Yn hen fwthyn Rhif 6 cewch hyd i siop y Carcharor. Os ydych yn gefnogwr i'r rhaglen deledu 'Y Carcharor', yna mae rhaid ymweld â'r siop yma. Mae atgynhyrchiadau di-ri i'w cael yma. Byddwch yn gadael y siop gan feddwl eich fod yn dal i fod ar set 'Y Carcharor'.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion