Skip to content

Canllawiau Mynediad Portmeirion, Gwynedd

MAE COPI PDF O'R CYNLLUN MYNEDIAD AR GAEL I'W LAWRLWYTHO AR WAELOD Y DUDALEN (CLICIWCH YMA I FYND ATO)

Anhawster Symudiad

  • Mae llefydd parcio penodol ar gyfer ymwelwyr anabl yn y maes parcio'n agos i'r brif fynedfa, ger Caffi Glas ac wrth borth y Gwesty.
  • Mae cadeiriau olwyn i'w cael ar fenthyg am ddim os gofynnwch i staff y tollborth. Gellir holi amdanynt ymlaen llaw ac fe'u benthycir ar sail y cyntaf i'r felin. Os daw cais ymlaen llaw, fe roddir gwybod am hyn i'r tollborth.
  • Mae'n bosib mynd â chadair olwyn i'r llefydd canlynol: Tollborth, toiledau ger y fynedfa (toiledau i'r anabl), Warws Llestri (mae ramp ar draws canol y siop), Sgwâr y Batri (Caffi'r Sgwâr, Siop y Prisoner), Siop y Llong (llawr gwaelod drwy'r brif fynedfa; llawr uchaf o'r fynedfa ochr), Pot Jam (canol yn unig oherwydd llawr tair lefel - gofynnwch am gymorth), Caffi Hufen Iâ Cadwaladers (gwaelod yn unig), Siop Llyfrau'r Ddraig Aur, y Sgwâr Canol (troi i'r chwith heibio bwthyn yr Angel), Bwyty'r Teras (toiledau anabl ar gael) (ramp serth i'r bwyty ger Cadwaladrs).
  • Prif Adeilad y Gwesty: ramp i'r brif fynedfa, toiledau anabl ar y llawr gwaelod, lifft i'r llawr cyntaf gyda mynediad heb risiau i lofftydd 5, 6 a 7 a dau ris i lofftydd 1, 2, 3, 4, Swît y Paun, 8, 9 a 10). Mae mynediad cadair olwyn i'r bwyty drwy'r heulfan (un gris bach) ac mae toiled anabl yn y bwyty.
  • Dylid sylwi fod llawer o riwiau serth a grisiau ym Mhortmeirion a allai fod yn anodd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a'u cynorthwy-wyr. Sylwch fod y rhiw i lawr i'r Gwesty'n serth iawn ac y gallai achosi problemau. Mae'r llwybrau hawsaf wedi eu nodi ar gynllun mynediad y pentref.
  • Castell Deudraeth gan gynnwys yr ardd: i gyd ar un lefel a drysau agor eu hunain i'r brif fynedfa, lifft i'r lloriau cyntaf ac ail; toiledau anabl.
  • Mae gan fws mini Portmeirion lifft cadeiriau olwyn addas. Os cewch drafferthion ar y safle, gallwch ofyn am gymorth y bws mini (holwch unrhyw aelod o'r staff), ond gall fod peth amser i'w ddisgwyl gan fod y bws yn brysur drwy'r amser. Mae'r bws ar gael i fynd â gwesteion o'r gwesty i'r castell ac yn ôl (cyn belled â'i fod ar gael).

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion