Skip to content

Taflen Mynediad

MAE COPI PDF O'R CYNLLUN MYNEDIAD AR GAEL I'W LAWRLWYTHO AR WAELOD Y DUDALEN (CLICIWCH YMA I FYND ATO)
Anhawster Symud

Mae llefydd parcio penodol ar gyfer ymwelwyr anabl yn y maes parcio'n agos i'r brif fynedfa, ger Caffi Glas ac wrth borth y Gwesty.

Mae cadeiriau olwyn i'w cael ar fenthyg am ddim os gofynnwch i staff y tollborth. Gellir holiBeach At Portmeirion (White Sands Bay) amdanynt ymlaen llaw ac fe'u benthycir ar sail y cyntaf i'r felin. Os daw cais ymlaen llaw fe roddir gwybod am hyn i'r tollborth.

Mae'n bosib mynd â chadair olwyn i'r llefydd canlynol: Tollborth, toiledau ger y fynedfa (toiledau i'r anabl), Warws Lestri (mae ramp ar draws canol y siop), Sgwâr y Batri (Caffi'r Sgwâr, Siop y Prisoner), Siop y Llong (llawr gwaelod drwy'r brif fynedfa; llawr uchaf o'r fynedfa ochr), Pot Jam (canol yn unig oherwydd llawr tair lefel - gofynnwch am gymorth), Caffi Hufen Iâ Cadwaladers (gwaelod yn unig), Siop Lyfrau'r Ddraig Aur, y Sgwâr Canol (troi i'r chwith heibio bwthyn yr Angel), Bwyty'r Teras (toiledau anabl ar gael) (ramp serth i'r bwyty ger Cadwaladrs), Prif Adeilad y Gwesty: ramp i'r brif fynedfa, toiledau anabl ar y llawr gwaelod, lifft i'r llawr cyntaf gyda mynediad heb risiau i lofftydd 5, 6 a 7 a dau ris i lofftydd 1, 2, 3, 4, Swît y Paun, 8, 9 a 10). Mae mynediad cadair olwyn i'r bwyty drwy'r heulfan (un gris bach) ac mae toiled anabl yn y bwyty. Dylid sylwi fod llawer o riwiau serth a grisiau ym Mhortmeirion a allai fod yn anodd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a'u cynorthwy-wyr. Sylwch fod y rhiw i lawr i'r Gwesty'n serth iawn ac y gallai achosi problemau. Mae'r llwybrau hawsaf wedi eu nodi ar gynllun mynediad y pentref.

Castell Deudraeth gan gynnwys yr ardd - i gyd ar un lefel a drysau agor eu hunain i'r brif fynedfa, lifft i'r lloriau cyntaf ac ail; toiledau anabl.

Mae gan fws mini Portmeirion lifft cadeiriau olwyn addas. Os cewch drafferthion ar y safle gallwch ofyn am gymorth y bws mini (holwch unrhyw aelod o'r staff) ond gall fod peth amser i'w ddisgwyl gan fod y bws yn brysur drwy'r amser. Mae'r bws ar gael i fynd â gwesteion o'r gwesty i'r castell ac yn ôl (cyn belled â'i bod ar gael).

Pobl ag anawsterau gweld

Croeso i gŵn tywys ddod ar y safle.Portmeirion Skyline With Swimming Pool

Os oes arnoch angen cymorth, rhowch wybod i aelod o'r staff.

Fersiwn print bras o'r llawlyfr ar gael.


Pobl sy'n Drwm eu Clyw neu'n Fyddar

Mae'r Llawlyfr a Map yn rhoi gwybodaeth fanwl am y safle i gyd. Mae dau fap mawr wedi eu lleoli ar y safle hefyd.

Cŵn

Croeso i gŵn tywys i'r deillion neu'r rhannol ddall ac i'r byddar ac mae croeso iddyn nhw fynd i unrhyw adeiladau cyhoeddus yn ogystal, ac i'r llety os ydach chi'n aros.

Mae dŵr ar gael i'r cŵn tywys o'r tollborth neu o'r caffi neu'r bwytai.

Anawsterau Dysgu

Mae'r arweinlyfr, sy'n cynnwys cynllun o'r safle, yn cyflwyno'r casgliad mewn ffordd glir a chryno gyda nifer o luniau lliwgar.

Ceir mapiau mawr o'r safle mewn dau le ar y safle.

Adnoddau

Mae'r bwytai i gyd yn hygyrch i rai mewn cadeiriau olwyn. Mae lifft cadeiriau i lawr i fwyty'r gwesty. Mae ramp serth i fwyty'r Teras a lifft cadeiriau i Neuadd Ercwlff. Os ydych angen cymorth i estyn eich bwyd yn y bwyty estyn ato holwch aelod o staff am gymorth ac fe ddown â'r bwyd atoch.

Mae toiledau i'r anabl ger y Tollborth, yng Nghastell Deudraeth, Neuadd Tudur, Bwyty'r Teras a'r Gwesty.

Mae Rhandy'r Gromen wedi ei addasu'n arbennig ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a rhai ag anawsterau cerdded ac anghenion arbennig.

Mae nifer o lofftydd eraill heb risiau atyn nhw gyda llefydd parcio y tu allan. Rydym yn derbyn cŵn tywys i'r llety i gyd.

Llefydd newid clytiau babanod yn y toiledau.

Llefydd gadael nodwyddau ym mhob toiled anabl.

Mae'r sioe glyweled ar gael am ddim ar DVD i unrhyw ymwelydd sydd wedi ei gofrestru'n anabl. Gofynnwch yn y tollborth.

Mae tâp o'r llawlyfr ar gael am ddim i'r anabl. Gofynnwch yn y tollborth.

Dylid Sylwi

Am resymau daearyddol a hanesyddol mae rhai ardaloedd o fewn Portmeirion nad ydyn nhw'nPortmeirion , The Village Green hygyrch i bob un o'n hymwelwyr. Rydym yn ceisio'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bynnag y gallwn. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau a allai fod o gymorth inni wella'r sefyllfa byddem yn ddiolchgar ichi am eu rhoi i unrhyw aelod o staff neu 'sgrifennu at: Gareth Evans, Portmeirion Ltd, Portmeirion, Gwynedd LL48 6ET, neu ffonio ar 01766-772320 neu ebostio Gareth@portmeirion-village.com

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion