Skip to content

Cwestiynau Cyffredin

Dyma gynnig atebion i rai o'r cwestiynau cyffredin sy'n codi o bryd i'w gilydd

Beth yw oriau agor Portmeirion?

Ar agor bob dydd heblaw diwrnod Nadolig

Oriau : 09:30 - 19:30.

Caffis ar agor tan 7.00yh dros wyliau'r haf

Siopau'n cau am 5.30yh

Castell Deudraeth ar agor gyda'r nos

Pentref ar agor i ddeiliaiad tocyn Gwyl Rhif 6 yn unig Medi 8-10, 2017

Beth yw'r tâl mynediad?

Lle mae Portmeirion?

Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth.

Mae'r dreif tua milltir o hyd.

  Cod Post i'r SatNav: LL48 6ER.

A oes yna fynediad am ddim i'w gael?

Mae gwestai sydd yn aros ym Mhortmeirion new Castell Deudraeth yn cael mynediad am ddim.

Gallwch gael Tocyn Mynediad Flwyddyn o £25 (£10 plant) gyda mynediad sydd yn bron yn di-ben-draw. Gall hyn gael ei llwytho i lawr o'r wefan hon.

Ar unrhyw adeg o'r flwyddyn os oes gennych cinio dau gwrs yng Nghastell Deudraeth mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim taleb pedwar defnyddio ar ôl cinio. Os ydych cinio dydd Sul cyn-lyfr yn Gwesty Portmeirion mae hyn yn cynnwys mynediad am ddim i'r pentref.

Pam na chaiff cwn ddod ar y safle?

dim cwnGofynnir yn aml pam fod gennym bolisi dim cŵn ym Mhortmeirion.

Un rheswm dros y rheol hon yw bod anifeiliaid anwes (yn enwedig cŵn) yn gallu creu trafferthion mewn ardaloedd naturiol a ddefnyddir fel cynefin bywyd gwyllt a hefyd gan bobl ar gyfer hamddena.

Mae ardaloedd naturiol Portmeirion yn cael eu rheoli mewn ffordd sy'n diogelu cynefin ar gyfer amrywiaeth eang o rywogaethau bywyd gwyllt. Mae cŵn, wrth reddf, yn gallu niweidio cynefinoedd bregus yn ogystal a niwedio bywyd gwyllt.

Mae'r polisi dim cŵn yn cael ei ddefnyddio i amddiffyn pobl a allai fod yma'n cael picnic, crwydro'r safle, nofio neu ymlacio yma.

Roedd rheol cŵn-ar-dennyn a ddefnyddid yn y gorffennol yn aneffeithiol gan fod llawer o bobl yn anwybyddu'r polisi. Rydym wedi canfod hefyd nad yw rhai perchnogion anifeiliaid anwes yn ddigon cyfrifol i godi gwastraff eu hanifeiliaid. Roedd ceisio rheoli'r safle i sicrhau bod cŵn o dan reolaeth, cysylltu efo'r rhai nad oeddynt yn gyfrifol gyda'u hanifeiliaid anwes a glanhau ar ôl eu llanast i sicrhau amgylchedd diogel i ymwelwyr yn dreth ar amser prin ein staff.

Ac eithrio cŵn gwasanaeth arbennig (h.y cŵn tywys) bydd Portmeirion yn parhau gyda'r polisi o wahardd anifeiliaid anwes o'r pentref a'i diroedd i helpu i sicrhau profiad diogel i ymwelwyr ac i warchod adnoddau naturiol ar y safle.

Ni chaniateir cwn i unrhyw ran o'r eiddo. Nid yw hyn yn effeithio hawliau statudol o ran llwybrau ceffyl, llwybrau cyhoeddus a mynediad i'r lleoedd hynny.

Ydi'r lle'n addas i rai gydag anabledd?

m resymau daearyddol a hanesyddol mae rhai ardaloedd o fewn Portmeirion nad ydyn nhw'n hygyrch i bob un o'n hymwelwyr. Rydym yn ceisio'n barhau i wella'r sefyllfa lle bynnag y gallwn.

Manylion mynediad i'r anabl

Lle mae'r maes parcio?

Ger y tollborth

Pwy yw perchennog Portmeirion?

Elusen o'r enw Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis Foundation yw perchennog Portmeirion

Rhif Elusen Restredig: 516895

Manylion o Weithred yr Ymddiriedolaeth

Ardal yr Elusen

 Eryri a Gwynedd a Gogledd Cymru yn cynnwys yn benodol benrhyn Portmeirion ym Minffordd Penrhyndeudraeth Gwynedd a Stad Brondanw Parc a Chroesor yn Llanfrothen Gwynedd.

Amcanion Elusennol

 I hyrwyddo cadwraeth barhaol er lles y cyhoedd yn gyffredinol ac yn enwedig trigolion Ardal yr Elusen y tiroedd o harddwch neilltuol neu o ddiddordeb hanesyddol, ecolegol amgylchyddol neu bwysigrwydd hanesyddol arall o fewn Ardal yr Elusen ac yn gyffredinol i wella amddiffyn a chadw gwedd naturiol Ardal yr Elusen a'i chymeriad a'i mwyniannau.

 I hyrwyddo cadwraeth barhaol er lles y cyhoedd yn gyffredinol ac yn enwedig trigolion Ardal yr Elusen yr adeiladau o fewn Ardal yr Elusen sydd o ddiddordeb cenedlaethol hanesyddol pensaerniol neu gelfyddydol ynghyd â'r dodrefn, lluniau a phethau a gynhwysir ynddynt ac i hyrwyddo mynediad i'r adeiladau hynny i'r cyhoedd a mwynhad o'r pethau dywededig ganddynt ac i wella mwyniannau'r adeiladau hynny a'u cwmpasoedd.

 I hyrwyddo cadwraeth tirlun cefn gwlad a bywyd gwyllt boed anifeiliaid neu blanhigion o fewn Ardal yr Elusen ac i wella dulliau amaethu garddio cadw gwenyn coedwigo a galwedigaethau cysylltiedig yn gyson â chadwraeth felly ac i hyrwyddo a chyhoeddi casgliadau defnyddiol ymchwil i ddulliau o'r fath er lles y cyhoedd yn gyffredinol ac yn enwedig trigolion Ardal yr Elusen.

 I hyrwyddo mynediad i'r cyhoedd i gefn gwlad o fewn Ardal yr Elusen ac i ddarparu mynedfeydd a rhodfeydd i'r perwyl a chynnal llwybrau tiroedd cyd a thiroedd diffaith.

 I hyrwyddo addysg yn hanes a diwylliant Cymru ac mewn bywydeg söoleg botaneg ecoleg a phob gwyddor berthynol.

Cysylltu gyda'r elusen

Oes modd aros dros nos?

Mae gan Portmeirion 55 o ystafelloedd gwesty (14 yn y prif westy, 30 yn y pentref ac 11 yng Nghastell Deudraeth).

Mae 15 o fythynnod hunan-arlwyo ym mhentref Portmeirion.

Mae'r Gwesty ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Beth yw Portmeirion?

Aber IaAdeiladwyd Portmeirion gan Clough Williams-Ellis o 1925 i 1973.

Rhan o'i fwriad oedd dangos bod modd datblygu safle hardd heb ei ddifetha a'i bod hyd yn oed yn bosibl i ychwanegu at yr harddwch naturiol gydag adeiladau oedd mewn cytgord â'r tirlun.

Roedd o wedi bod yn chwilio am safle i godi pentref delfrydol felly ers rhai blynyddoedd a phan glywodd fod stad Aber Iâ ar werth.

Y gwaith cyntaf a wnaeth oedd addasu'r hen blasty ar lan y môr a'i droi'n westy. Bathodd yr enw Portmeirion ar gyfer y lle, Port am ei fod ar lan y môr a Meirion am ei fod yn Sir Feirionnydd. Roedd y tybied y byddai Aber Iâ yn enw rhy oeraidd ar gyfer pentref gwyliau.

Ychydig dros chwe mis a gymerodd iddo addasu'r hen blasty a'i agor yn swyddogol ar yr 2il o Ebrill 1926 ar gyfer penwythnos y Pasg. Roedd wedi gwahodd nifer o'i gydnabod i dreulio'r penwythnos yng Ngwesty Portmeirion ac wrth lwc roedd y tywydd yn ffafriol iawn gan fod llawer o bethau eraill wedi mynd o chwith oherwydd diffyg profiad a chyfarpar diffygiol.

Ar waetha'r problemau cychwynnol roedd y lleoliad bendigedig yn atyniad poblogaidd ac yn fuan iawn gwelodd Clough fod ei fenter yn llwyddo.

Who runs Festival No6?

CROESO GWYL RHIF 6Mae Gŵyl Rhif 6 yn gorfod bod yn rhan o'r fro a'r ardal y mae'n cael ei chynnal ynddi, ac mae'n hollol naturiol bod diwylliant y fro Gymraeg honno'n cael ei dathlu yn yr ŵyl ac yn cael lle teilwng ar ei llwyfannau. Mae hynny'n ei gwneud hi'n ŵyl sy'n rhan hanfodol o fywyd Cymru ac yn ŵyl sy'n perthyn i bawb sy'n byw yma. Byddai Clough Williams-Ellis wrth ei fodd yn sôn am feirdd a cherddorion y fro, gwyddai fod talentau anhygoel yma na wyddai'r ymwelydd ddim amdanynt. 'mae mwy fwrlwm awen o fewn 20 milltir i Bortmeirion nag a geir yn Bloomsbury, Boar's Hill a Sussex gyda'i gilydd,' meddai am draddodiad llenyddol a cherddorol ei filltir sgwâr.  Mae'r diwylliant hwn a fu unwaith 'dan yr hatsys' yn gweld golau dydd yma yng Ngŵyl Rhif 6 o flaen cynulleidfa o bedwar ban byd. Byddai Clough wrth ei fodd i weld yr ŵyl hon yn rhoi'r fath bleser ac ysbrydoliaeth i gynifer o bobl

Noddwyr yr wyl

Cysylltu efo'r wyl

Beth yw nod ac amcanion y cwmni sy'n rhedeg Portmeirion?

Portmeirion Cyf - Portmeirion Ltd

Nod ac Amcanion - Aims and Objectives

  • I hyrwyddo cadwraeth yr adeiladau, tiroedd, planhigion a bywyd gwyllt o dan ei ofal.
  • To promote the conservation of buildings, land, plants and wildlife under its control.
  • I hyrwyddo defnydd cynaladwy ar hyd y flwyddyn o'r adeiladau a'r tiroedd o dan ei ofal.
  • To promote year round sustainable use of the buildings and areas under its control.
  • I hyrwyddo cyflogaeth gynaladwy ar hyd y flwyddyn ac i gefnogi datblygiad staff trwy hyfforddiant.
  • To promote sustainable all year round employment and to support staff development through training.
  • I arddel polisi dwyieithog gan gynnig gwasanaeth yn Gymraeg a Saesneg i staff, cyflenwyr a chwsmeriaid yn unol â'u dewis.
  • To maintain a bilingual policy providing services in Welsh and English to staff, suppliers and customers according to their preference.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion