Skip to content

Gwesty a'r Cei

Bwyta: -

Fe allith Gwesdy Portmeirion alluogi preswylwyr bwyta amrywiaeth o opsiynau, o ginio nôs ffurfiol  yn y bwyty, i ginio ganol dydd tu allan ar y teras neu'r lolfa neu tu fewn yn un o'n lolfeudd . Mae'r Gwesdy wedi cael gwobr 2 AA Rosettes am y bwyd.

Mi  fydd bwydlen y Teras a'r Lolfa yn cael eu cynnig o  Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn, o 12.00yp hyd at 2.00yp. Fodd bynnag, ni ellir cynnig hyn pan fo'r gwesdy gyda priodas.

Cynnigir  y Gwesdy ginio ffurfioil ar y Sul, pan fydd ein cogyddion yn darparu bwyd o'r safon uchaf o gynnurch lleol. Mi fydd archebu cinio'r Sul yn ddoeth i osgoi siom.

Cynnigir hefyd fwydlen Table d'hôte ac  A la Carte yn ddyddiol i ginio nôs. Fe fydd y bwyty bryd hyn yn agor o 6.30yh hyd at 9.00yh. Mi fydd raid archebu o flaen llaw am fwrdd.

Aros: -

Os yr ydech am aros ym Mhortmeirion, pam nac edrychwch ar y Gwesty neu'r lletu agosaf ato gyferbyn aber yr Afon Dwyryd. Mae yna 14 o lofftydd moethus gyda'r golygfa dros yr aber. Yn y gwesdy, mae'r ystafell llofnod Portmeirion, Swit y Paen. Hon oedd y lloft gyntaf i Clough Williams-Ellis i troi yn en-suite, yn barod i dderbyn y  Tywysog Cymru  ar y pryd.

Cewch hefyd aros yn lletu'r Angor a Ffynnon.  Mae'r pump ystafell foethus yma gyda lolfa ychwanegol, sy'n edrych i lawr ar y pwll nofio, ac ar draws yr aber at Fynyddoedd Ardudwy yr ochor arall. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fe arhosodd Noel Coward yn Ffynnon Uchaf. Fe ddihangodd o Lundain  i gael ysgrifennu comedi Blythe Spirit.

Os am aros mewn bwthyn hunnan-arlwy,  fe allwch aros ym mwthyn Cesig Gwynion sydd ochor draw i'r Gwesdy. Mea'r adeilad yma'n un o'r rhai gwreiddiol o Stâd Aber Iâ pan brynodd Clough hwn yn 1925. Oddi mewn fe gewch loft ddwbwl a llofft  dau welu ar y llawr cynta'.  Yn yr ystafell fyw , ceir tri gwely bync.                                                                                                                                                              

Yng Nghesig Gwynion, arhosodd yr actor Patrick McGoohan yn y 1960au pan ffilmiodd y gyfres deledu Y Carcharor.

Pethau i'w Gwneud: -

Ni fuasai ymweliad a Phortmeirion yn cael ei chwbwlhau heb fynd  lawr at gwch yr Amis Reunis.  Fe gafodd y gwch wreiddiol ei angori ar ochor y cei, ac am amser fe fuodd yn lety hefyd.  Fodd bynnag, fe gafodd ei dinistrio mewn storm ac fei llongddryllwyd. Fe driodd Clough ei hacud o'r aber, on heb lwyddiant, ac yn y pen draw, fe achubodd ddarnau ohoni. Yn y bwytu gwreiddiol, fe osododd y mastiau. Fe benderfynodd wedyn, i adeiladu cwch allan o gerrig ar ochor y cei, sydd yn le perffaith i deulu chwarae morladron.

Rhwng lletu'r Angor a'r Ffynnon a wal derfyn y cei, fe welwch y pwll nofio. Fe fydd hwn ar agor o Fis Mai hyd at wythnos gyntaf Mis Medi. Ond trigolion y Gwesdy a cwsmeriaid Sba Portmeirion caiff ei ddefnyddio.

Teithiau Cerdded: -

Pan yn cerdded heibio Cesig Gwynion, yr ydech ar fin dechrau ar lwybyr yr arfordir. Mi aiff hwn a chi i'r Gwyllt , heibio'r goleudy, y boncyffion dymuno ac i Ardd yr Ysbrydion. Fe fydd amriw i lwybyr arall yn ymuno a hwn i fynd a chi ymhellach i'r Gwyllt. Mae yna amriw o gildraethau dywodlyd yn ymestyn o penrhyn Porthmirion cyn i chi ddod at y prif draeth - Traeth y Tywod Gwyn. Dalier sylw, fe all y llanw yn yr aber ddod i mewn yn gyflym iawn, ac mewn ambell i le pan fo'r llanw allan, fe cewch sugndraeth.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion