Skip to content

Croeso i Bentref Portmeirion

Visit birdseye view

Creadigaeth y pensaer Clough Williams-Ellis yw Portmeirion. Prynodd Clough y safle yn 1925 am lai na £5,000. Bryd hynny, fel yr ysgrifennodd Clough, yr oedd "mewn cyflwr difrifol o ddiffyg ymgeledd - wedi'i adael ers talwm gan y rhamantwyr hynny a welodd apêl unigryw a phosibiliadau'r penrhyn prydferth hwn ond a gollodd rheolaeth ar eu tirlunio mawreddog........a mynd yn fethdalwyr." Yn ddi-oed, penderfynodd Clough newid ei enw o fod yn Aber Iâ i fod yn Bortmeirion: Port oherwydd ei leoliad ar hyd yr arfordir a Meirion am ei fod yn Sir Feirionnydd.

Codwyd Portmeirion dros ddau gyfnod: rhwng 1925 a 1939 y cafodd y sylfeini eu gosod fel petai, a dyna pryd y codwyd nifer o'r prif adeiladau. Llenwi'r bylchau oedd prif amcan yr ail gyfnod, 1954-76, a cau pen y mwdwl. Yr oedd arddull yr ail gyfnod yn symlach a mwy clasurol na'r cyfnod cyntaf a hwnnw'n tueddu at arddull Celf a Chrefft.  Cafodd nifer o adeiladau eu cludo fesul carreg o lefydd eraill lle roeddynt dan fygythiad o gael eu chwalu a rhoddwyd y llysenw "cartref tai cwymp" ar y pentref.

Heddiw mae Portmeirion yn un o atyniadau pennaf Cymru, mae'n croesawu tua 220,000 o ymwelwyr y flwyddyn ac mae ynddo fwytai, caffis, siopau a gwestai. Gyda parcio am ddim, teithiau tywys yn rhad ac am ddim, a taith am ddim ar drên y Gwyllt, mae yma rwybeth at ddant pawb.

Mae 70 erw o goed oddi amgylch y pentref a milltiroedd lawer o lwybrau'n gweu drwyddynt hyd at Drwyn y Penrhyn hebio Mynwent y Cwn, Gardd yr Ysbrydion a'r llynoedd a'r temlau.

Ar agor bob dydd o 9.30 y bore tan 7.30 yr hwyr.

Visit Portmeirion

Dewch draw ar droed, ar gefn beic, ar y bws, gyda tren neu mewn car. Neu hyd yn oed mewn cwch neu hofrennydd.

Gwelwch lle'r yda ni ar Google Maps

Trefnydd Teithiau'r AA - teipiwch Portmeirion fel cyrchfan a ar wefan yr AA :Theaa.com

Efo Car
Os yn defnyddio Sat Nav, dyma'r cod post: LL48 6ET

Visit by carO Fanceinion ewch ar yr M56 (Gorllewin) ar gyfer y A550. Dilyn arwyddion am yr A55 a Gogledd Cymru. Dilyn yr A55 cyn belled â Chyffordd Llandundo (mae'n gynt ffordd hyn rwan wedi iddyn nhw orffan y gwaith rhwng Betws a Stiniog). Ewch drwy Flaenau Ffestiniog am Borthmadog nes cyrraedd y A487 ym Maentwrg lle dach chi'n troi i'r dde am Borthmadog eto. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 100 milltir, tua 2 awr a hanner. 

O Faes Awyr Birmingham a'r NEC ewch ar yr M6 i'r Gogledd. Ar ol cyffordd 10 ewch am yr M54 a dirwyn ymlaen arni nes iddi droi'n A5 a dilyn honno yn ei thro hebiio Corwen nes cyrraedd goleuadau'r Druids lle dach chi'n troi ar yr A494 am Bala. Yn y Bala trowch i'r dde ar yr A4212 am Traws lle trowch i'r dde ar am Borthmadog. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 100 milltir, tua 2 awr a hanner. 

Old carO Lundain (Llwyn y Bugail): Cymrwch yr M40 wedyn yr M6 am Birmingham (ar y dollffordd os ydi'r hen draffordd yn dagfa) wedyn dilyn arwyddion yr M54. Ar ol cyffordd 10 ewch am yr M54 a dirwyn ymlaen arni nes iddi droi'n A5 a dilyn honno yn ei thro hebiio Corwen nes cyrraedd goleuadau'r Druids lle dach chi'n troi ar yr A494 am Bala. Yn y Bala trowch i'r dde ar yr A4212 am Traws lle trowch i'r dde ar am Borthmadog. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 240 milltir, tua 4 1/2 awr 

O Gaerdydd:  Dilyn yr A470 i Traws  lle trowch i'r dde ar am Borthmadog. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth.  150 milltir, tua 3 awr a hanner. 

Visit on foot

Ar Droed

Mae llwybr troed o bentre Minffordd, heibio Castell Deudraeth ar ar hyd ochr Cae Mawr a ddaw a chi at y tollborth maes o law. Mae yma lwybrau'n gwau drwy'r Gwyllt hefyd, 20 milltir ohonyn nhw, a milltiroedd o arfordiroedd i'w crwydor felly dewch a'ch sgidiau cryfion

Efo Tacsi

Tacsis B & M, Penrhyndeudraeth 01766 770851

Gwasanaeth Tacsi Cricieth, Cricieth 01766 522726

Tacsis Dukes, Porthmadog 01766 514799

Tacsis Huw, Llanwnda, Caernarfon 01286 676767

 

Ar Fws

Mae bysys bach y wlad yn galw heibio unwaith yn y pedwar amser ar eu cylchdaith o Borthmadog i Llanfrothen ac yn ôl. Chwiliwch amdani ar safle we Cyngor Gwynedd yma:  99B Porthmadog-Portmeirion/Rhyd : (rydan ni 18 i fyny o'r gwaelod)

Gyda Tren

Amserlen trenau:Euston -  Bangor

Mae trenau Virgin Trains yn gallu cyrraedd Bangor o Euston, Llundain mewn tair awr a hanner. Chwarter awr yn gynt i Gyffordd Llandudno. Gallwn drefnu i'ch codi o'r orsaf os cawn wybod digon ymlaen llaw. Fel arall ewch ymlaen ar y tren o Gyffordd Llandudno i Flaenau Ffestiniog. Mi wnawn ni drefnu i'ch cwrdd yno gyda rhybudd, fel arall mae yna siawns y gallech ddal y tren bach am Borthmadog sy'n stopio'n Minffordd. Rhowch wybod inni ar 01766 - 770000 os ydach chi'n dod yma i aros ac isio pas.

Mae'r lein bach o Stiniog, Rheilffordd Ffestiniog ( Ffestiniog Railway) yn adnabyddus i bawb yng Nghymru felly does dim diben imi ymhelaethu. Rhowch wybod inni ar 01766 - 770000 os ydach chi'n dod yma i aros ac isio pas.

Mae lein y Cambrian Coast   yn pasio trwy Minffordd hefyd ar ei thaith i Bwllheli a diwedd y lein. Mae hon yn cyrraedd cyn belled ag Aberystwyth ac Amwythig heibio Cyffordd Dyfi ger Machynlleth. Rhowch wybod inni ar 01766 - 770000 os ydach chi'n dod yma i aros ac isio pas. 

Mewn Awyren

Maes Awyr Manceinion (Manchester International Airport) sydd efo'r nifer mwyaf o awrenau'n ei wasanaethu o holl faesydd awyr y rhanbarth honno o Loegr. Ond mae Maes Awyr Birmingham a maes awyr Lerpwl (John Lennon Airport,) yn brysur hefyd. Os ydach chi isio glanio yng Nghymru dewch i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Cardiff Wales Internatinal Airport). Gallwch logi car ym mhob maes awyr, neu mi drefnwn gyrrwr i'ch cyrchu am bris ychwanegol. (Tua £100 o Fanceinion). 

Visit by air

Hofrennydd Breifat

Mae gennym lanfa hofrenydd yma. GRID REF SH59283764. Rhowch wybod inni ddiwrnod ymlaen llaw os medrwch rhag ofn fod yna stoc i'w symud o'r cae. Dim rhaid ichi dalu am lanio yma os ydach chi'n aros. Cysylltwch efo Meurig Jones i drefnu glanio armeurig@portmeirion-village.com , rhif ffôn 01766 772306 neu symudol 07795294825

PORTMEIRION CYF

Minffordd, Penrhyndeudraeth
Gwynedd

LL48 6ER

Cymru/Wales.  

01766 772311 (Tollborth)

01766 770000 (Derbynfa'r Gwesty)

Ebost : toll@portmeirion-village.com 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion