Skip to content

Cwestiynau Cyffredin

Dyma gynnig atebion i rai o'r cwestiynau cyffredin sy'n codi o bryd i'w gilydd

Beth yw oriau agor Portmeirion?

Ar agor bob dydd heblaw diwrnod Nadolig

Oriau : 09:30 - 19:30.

Caffis ar agor tan 7.00yh dros wyliau'r haf

Siopau'n cau am 5.30yh

Castell Deudraeth ar agor gyda'r nos

Pentref ar agor i ddeiliaiad tocyn Gwyl Rhif 6 yn unig 13,14,15, 16 Medi 2013

Beth yw'r tâl mynediad?

Lle mae Portmeirion?

Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth.

Mae'r dreif tua milltir o hyd.

  Cod Post i'r SatNav: LL48 6ER.

A oes yna fynediad am ddim i'w gael?

From November to the end of March you can obtain a Winter Entry Voucher with free family admission. This can be downloaded from this website.

At any time of year if you have a two course lunch at Castell Deudraeth this includes a free entry voucher four use after lunch.

If you pre-book lunch at The Hotel Portmeirion this includes free entry to the village.

Pam na chaiff cwn ddod ar y safle?

dim cwnGofynnir yn aml pam fod gennym bolisi dim cŵn ym Mhortmeirion.

Un rheswm dros y rheol hon yw bod anifeiliaid anwes (yn enwedig cŵn) yn gallu creu trafferthion mewn ardaloedd naturiol a ddefnyddir fel cynefin bywyd gwyllt a hefyd gan bobl ar gyfer hamddena.

Mae ardaloedd naturiol Portmeirion yn cael eu rheoli mewn ffordd sy'n diogelu cynefin ar gyfer amrywiaeth eang o rywogaethau bywyd gwyllt. Mae cŵn, wrth reddf, yn gallu niweidio cynefinoedd bregus yn ogystal a niwedio bywyd gwyllt.

Mae'r polisi dim cŵn yn cael ei ddefnyddio i amddiffyn pobl a allai fod yma'n cael picnic, crwydro'r safle, nofio neu ymlacio yma.

Roedd rheol cŵn-ar-dennyn a ddefnyddid yn y gorffennol yn aneffeithiol gan fod llawer o bobl yn anwybyddu'r polisi. Rydym wedi canfod hefyd nad yw rhai perchnogion anifeiliaid anwes yn ddigon cyfrifol i godi gwastraff eu hanifeiliaid. Roedd ceisio rheoli'r safle i sicrhau bod cŵn o dan reolaeth, cysylltu efo'r rhai nad oeddynt yn gyfrifol gyda'u hanifeiliaid anwes a glanhau ar ôl eu llanast i sicrhau amgylchedd diogel i ymwelwyr yn dreth ar amser prin ein staff.

Ac eithrio cŵn gwasanaeth arbennig (h.y cŵn tywys) bydd Portmeirion yn parhau gyda'r polisi o wahardd anifeiliaid anwes o'r pentref a'i diroedd i helpu i sicrhau profiad diogel i ymwelwyr ac i warchod adnoddau naturiol ar y safle.

Ni chaniateir cwn i unrhyw ran o'r eiddo. Nid yw hyn yn effeithio hawliau statudol o ran llwybrau ceffyl, llwybrau cyhoeddus a mynediad i'r lleoedd hynny.

Ydi'r lle'n addas i rai gydag anabledd?

m resymau daearyddol a hanesyddol mae rhai ardaloedd o fewn Portmeirion nad ydyn nhw'n hygyrch i bob un o'n hymwelwyr. Rydym yn ceisio'n barhau i wella'r sefyllfa lle bynnag y gallwn.

Manylion mynediad i'r anabl

Lle mae'r maes parcio?

Ger y tollborth

Pwy yw perchennog Portmeirion?

Elusen o'r enw Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis Foundation yw perchennog Portmeirion

Rhif Elusen Restredig: 516895

Manylion o Weithred yr Ymddiriedolaeth

Ardal yr Elusen

 Eryri a Gwynedd a Gogledd Cymru yn cynnwys yn benodol benrhyn Portmeirion ym Minffordd Penrhyndeudraeth Gwynedd a Stad Brondanw Parc a Chroesor yn Llanfrothen Gwynedd.

Amcanion Elusennol

 I hyrwyddo cadwraeth barhaol er lles y cyhoedd yn gyffredinol ac yn enwedig trigolion Ardal yr Elusen y tiroedd o harddwch neilltuol neu o ddiddordeb hanesyddol, ecolegol amgylchyddol neu bwysigrwydd hanesyddol arall o fewn Ardal yr Elusen ac yn gyffredinol i wella amddiffyn a chadw gwedd naturiol Ardal yr Elusen a'i chymeriad a'i mwyniannau.

 I hyrwyddo cadwraeth barhaol er lles y cyhoedd yn gyffredinol ac yn enwedig trigolion Ardal yr Elusen yr adeiladau o fewn Ardal yr Elusen sydd o ddiddordeb cenedlaethol hanesyddol pensaerniol neu gelfyddydol ynghyd â'r dodrefn, lluniau a phethau a gynhwysir ynddynt ac i hyrwyddo mynediad i'r adeiladau hynny i'r cyhoedd a mwynhad o'r pethau dywededig ganddynt ac i wella mwyniannau'r adeiladau hynny a'u cwmpasoedd.

 I hyrwyddo cadwraeth tirlun cefn gwlad a bywyd gwyllt boed anifeiliaid neu blanhigion o fewn Ardal yr Elusen ac i wella dulliau amaethu garddio cadw gwenyn coedwigo a galwedigaethau cysylltiedig yn gyson â chadwraeth felly ac i hyrwyddo a chyhoeddi casgliadau defnyddiol ymchwil i ddulliau o'r fath er lles y cyhoedd yn gyffredinol ac yn enwedig trigolion Ardal yr Elusen.

 I hyrwyddo mynediad i'r cyhoedd i gefn gwlad o fewn Ardal yr Elusen ac i ddarparu mynedfeydd a rhodfeydd i'r perwyl a chynnal llwybrau tiroedd cyd a thiroedd diffaith.

 I hyrwyddo addysg yn hanes a diwylliant Cymru ac mewn bywydeg söoleg botaneg ecoleg a phob gwyddor berthynol.

Cysylltu gyda'r elusen

Oes modd aros dros nos?

Mae gan Portmeirion 55 o ystafelloedd gwesty (14 yn y prif westy, 30 yn y pentref ac 11 yng Nghastell Deudraeth).

Mae 15 o fythynnod hunan-arlwyo ym mhentref Portmeirion.

Mae'r Gwesty ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Beth yw Portmeirion?

Aber IaAdeiladwyd Portmeirion gan Clough Williams-Ellis o 1925 i 1973.

Rhan o'i fwriad oedd dangos bod modd datblygu safle hardd heb ei ddifetha a'i bod hyd yn oed yn bosibl i ychwanegu at yr harddwch naturiol gydag adeiladau oedd mewn cytgord â'r tirlun.

Roedd o wedi bod yn chwilio am safle i godi pentref delfrydol felly ers rhai blynyddoedd a phan glywodd fod stad Aber Iâ ar werth.

Y gwaith cyntaf a wnaeth oedd addasu'r hen blasty ar lan y môr a'i droi'n westy. Bathodd yr enw Portmeirion ar gyfer y lle, Port am ei fod ar lan y môr a Meirion am ei fod yn Sir Feirionnydd. Roedd y tybied y byddai Aber Iâ yn enw rhy oeraidd ar gyfer pentref gwyliau.

Ychydig dros chwe mis a gymerodd iddo addasu'r hen blasty a'i agor yn swyddogol ar yr 2il o Ebrill 1926 ar gyfer penwythnos y Pasg. Roedd wedi gwahodd nifer o'i gydnabod i dreulio'r penwythnos yng Ngwesty Portmeirion ac wrth lwc roedd y tywydd yn ffafriol iawn gan fod llawer o bethau eraill wedi mynd o chwith oherwydd diffyg profiad a chyfarpar diffygiol.

Ar waetha'r problemau cychwynnol roedd y lleoliad bendigedig yn atyniad poblogaidd ac yn fuan iawn gwelodd Clough fod ei fenter yn llwyddo.

Who runs Festival No6?

CROESO GWYL RHIF 6Mae Gŵyl Rhif 6 yn gorfod bod yn rhan o'r fro a'r ardal y mae'n cael ei chynnal ynddi, ac mae'n hollol naturiol bod diwylliant y fro Gymraeg honno'n cael ei dathlu yn yr ŵyl ac yn cael lle teilwng ar ei llwyfannau. Mae hynny'n ei gwneud hi'n ŵyl sy'n rhan hanfodol o fywyd Cymru ac yn ŵyl sy'n perthyn i bawb sy'n byw yma. Byddai Clough Williams-Ellis wrth ei fodd yn sôn am feirdd a cherddorion y fro, gwyddai fod talentau anhygoel yma na wyddai'r ymwelydd ddim amdanynt. 'mae mwy fwrlwm awen o fewn 20 milltir i Bortmeirion nag a geir yn Bloomsbury, Boar's Hill a Sussex gyda'i gilydd,' meddai am draddodiad llenyddol a cherddorol ei filltir sgwâr.  Mae'r diwylliant hwn a fu unwaith 'dan yr hatsys' yn gweld golau dydd yma yng Ngŵyl Rhif 6 o flaen cynulleidfa o bedwar ban byd. Byddai Clough wrth ei fodd i weld yr ŵyl hon yn rhoi'r fath bleser ac ysbrydoliaeth i gynifer o bobl

Noddwyr yr wyl

Cysylltu efo'r wyl

Beth yw nod ac amcanion y cwmni sy'n rhedeg Portmeirion?

Portmeirion Cyf - Portmeirion Ltd

Nod ac Amcanion - Aims and Objectives

  • I hyrwyddo cadwraeth yr adeiladau, tiroedd, planhigion a bywyd gwyllt o dan ei ofal.
  • To promote the conservation of buildings, land, plants and wildlife under its control.
  • I hyrwyddo defnydd cynaladwy ar hyd y flwyddyn o'r adeiladau a'r tiroedd o dan ei ofal.
  • To promote year round sustainable use of the buildings and areas under its control.
  • I hyrwyddo cyflogaeth gynaladwy ar hyd y flwyddyn ac i gefnogi datblygiad staff trwy hyfforddiant.
  • To promote sustainable all year round employment and to support staff development through training.
  • I arddel polisi dwyieithog gan gynnig gwasanaeth yn Gymraeg a Saesneg i staff, cyflenwyr a chwsmeriaid yn unol â'u dewis.
  • To maintain a bilingual policy providing services in Welsh and English to staff, suppliers and customers according to their preference.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion